fundacja BFKK

Zarząd Fundacji

 

Prof. nadzw. dr hab. BOGUSŁAW PLAWGO

 

Dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB, prezes zarządu Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr. Kierownik Zakładu Podstaw i Strategii Zarządzania Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Dyrektor Instytutu Przedsiębiorczości Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Jako naukowiec jest autorem ponad 140 opracowań dotyczących głównie sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwoju regionalnego. W Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr w praktyce realizuje koncepcje wykorzystania instrumentów stymulujących rozwój regionalny, w szczególności w obszarze doskonalenia zasobów ludzkich oraz wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. Bezpośrednio kierował wieloma projektami badawczymi, w tym KBN oraz projektami wdrożeniowymi współfinansowanymi ze środków zagranicznych, w tym US AID, Know-How Fund, PHARE, funduszy strukturalnych UE. Autor wielu ekspertyz związanych z rozwojem regionalnym opracowywanych na rzecz instytucji centralnych, jak Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w tym: Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2014,Przegląd i analiza Regionalnych Systemów Innowacji (RSI) województw Polski w kontekście przygotowań do realizacji europejskiej polityki spójności po 2013 roku,Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej,Ocena wpływu realizacji polityki spójności na rozwój Polski wschodniej. Członek Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Ekspert kluczowy w procesie opracowania Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 i Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2020 roku. Obecnie pracuje nad strategią rozwoju miasta Łomża. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej nadzorującej jakość kształcenia w polskich uczelniach wyższych.

 

MICHAŁ SKARZYŃSKI

 

Psycholog i filozof −absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, doradca zawodowy, autor kilkudziesięciu publikacji na temat poradnictwa zawodowego oraz nowych modeli aktywizacji zawodowej osób w trudnej sytuacji życiowej i zawodowej. Członek zarządu Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr, członek Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki −PO KL w woj. podlaskim, członek Krajowej Sieci Tematycznej PO KL w temacie Zatrudnialność i Adaptacyjność, reprezentant RST PO KL województwa podlaskiego, członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 jako przedstawiciel organizacji pozarządowych związanych z kształceniem ustawicznym; członek Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku. Zainteresowania zawodowe w ostatnich latach związane są z modernizacją systemów kształcenia zawodowego z wykorzystaniem dobrych praktyk europejskich w zakresie dualnego systemu kształcenia oraz modeli walidacji kompetencji, w tym potwierdzania kwalifikacji nieformalnych dla części zawodu i zadań zawodowych. Pomysłodawca i koordynator projektów innowacyjnych i ponadnarodowych w zakresie innowacji społecznych (zatrudnialność, adaptacyjność, edukacja), w tym autor licznych strategii wdrażania projektów innowacyjnych oraz opisów walidacyjnych kilkudziesięciu produktów finalnych rekomendowanych do wdrożeń w kraju i w regionie. Laureat pierwszej edycji konkursu Regaty Rozwoju −zdobyłtytuł Lidera Innowacji 2007-2013 za najlepszy projekt innowacyjny w Polsce.

 

MARCIN SZCZEBIOT