fundacja BFKK

 

 

STAWIAM NA ROZWÓJ – podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś: III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja

Lider: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Partnerzy: Miasto Łomża

Realizator:

1.      Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży, ul. Niemcewicza 17 (w tym Publiczne Gimnazjum nr 2 włączone do Szkoły Podstawowej Nr 10);

2.      Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży, ul. Kierzkowa 7

3.      Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży, ul. Księżnej Anny 18 (w tym Publiczne Gimnazjum Nr 8 włączone do Szkoły Podstawowej Nr 9)

4.      Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży, ul. Polna 40A

5.      Publiczne Gimnazjum nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Łomży, ul. Feliksa Bernatowicza 4

6.      Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 8 w Łomży, ul. Nowogrodzka 4 (w tym Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 7 włączone do Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 8)

7.      Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży, ul. Władysława Stanisława Reymonta 9 (przekształcone w Szkołę Podstawową Nr 1 w Łomży)

Cel główny:

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego do końca 09.2018 roku w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów oraz w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem w 5 szkołach podstawowych i 5 gimnazjalnych z terenu M. Łomża poprzez objęcie wsparciem 368 uczniów (206K/162M), w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniów z niepełnosprawnością oraz uzupełnienie kwalifikacji zawodowych 165 osób (140K/25M) kadry pedagogicznej ww. szkół w tym zakresie.

Planowane efekty:

W ramach projektu 368 osób - uczniowie klas IV-VI pięciu szkół podstawowych i klas I-III pięciu szkół gimnazjalnych otrzyma zindywidualizowane wsparcie dostosowane do ich specyficznych potrzeb, w tym m.in. doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 368 osób, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla 248 osób, zajęcia rozwijające postawy i umiejętności przedsięborcze, inicjatywność, innowacyjność i kreatywność oraz pracę zespołową i umiejętność uczenia się, a także zajęcia specjalistyczne dla uczniów, w tym: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym metodą: integracji sensorycznej, EEG Biofeedback oraz trening umiejętności społecznych i trening zastępowania agresji. Kadra nauczycielska ww. szkół objęta zostanie cyklem szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe w zakresie  indywidualizacji pracy z uczniem.

Do kogo skierowany:

Grupę docelową projektu stanowić będą:

1) 368 os. (206K, 162M) - uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych i klas II-III szkół gimnazjalnych z terenu M. Łomża wskazanych we wniosku jako Realizatorzy.

2) 165 osób, w tym 140 kobiet i 25 mężczyzn - nauczyciele ww. szkół.

Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Ogólna wartość projektu: 815 894,22 PLN

Dofinansowanie: 771 779,04 PLN

Okres realizacji: 01.09.2017-30.09.2018