fundacja BFKK

 

Nazwa projektu: „DOBRY ZAWÓD - FAJNE ŻYCIE - popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim"

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś: III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE 

Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Lider: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Partnerzy: Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Łomżyńskie Forum Samorządowe, Miasto Suwałki, Miasto Bielsk Podlaski, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości

Realizator: Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach

Cel główny: Celem głównym projektu jest do 14.04.2019r. upowszechnienie kształcenia zawodowego w woj. podlaskim, przy zaangażowaniu 145 szkół gimnazjalnych i 60 szkół kształcenia zawodowego, wśród co najmniej 6 tys. uczniów szkół gimnazjalnych z teren województwa podlaskiego oraz rodziców uczniów biorących udział w projekcie poprzez realizację kursów, eventów edukacujno-zawodowych, doradztwa edukacyjno-zawodowego, spotkań mentoringowych i wizyt studyjnych u przedsiębiorców oraz pakiet działań informacyjno- promocyjnych.

Planowane efekty: Opracowanie narzędzia umożliwiającego komunikację w formie elektronicznej, targi edukacyjno-zawodowe, doradztwo edukacyjno-zawodowe dedykowane uczniom szkół zawodowych, spotkania mentoringowe uczniów z pracodawcami, wizyty studyjne gimnazjalistów w przedsiębiorstwach, konkursy dedykowane róznym zawodom, kampania upowszechniająca szkolnictwo zawodowe, wsparcie dedykowane rodzicom, wsparcie dedykowane szkołom kształcenia zawodowego w zakresie promocji oraz rekrutacji, organizacja subregionalnych eventów promocyjnych dedykowanych poszczególnym branżom i zawodom, warsztaty dla doradców zawodowych z zakresu innowacyjnych metod przekazu informacji zawodowych.

Do kogo skierowany: 145 gimnazja stanowiące co najmniej 60 % szkół gimnazjalnych z każdego subregionu województwa podlaskiego

Ogólna wartość projektu:  6 057 435,03

Dofinansowanie: 5 748 435,03

Okres realizacji: 15.04.2017 - 14.04.2019

 

Rekrutacja do projektu „DOBRY ZAWÓD - FAJNE ŻYCIE - popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim"

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY – do pobrania