fundacja BFKK

Kompetencje do pracy

Misją BFKK jest zapewnienie dostosowania kompetencji mieszkańców do rozwijających się potrzeb pracodawców. Swoją misję Fundacja realizuje poprzez 3 cele strategiczne.

Cele strategiczne:

 

  1. Zrozumienie, szczegółowe rozpoznanie oraz upowszechnienie  wśród mieszkańców wiedzy na temat potrzeb pracodawców w zakresie aktualnego i przyszłego ich popytu na kompetencje pracowników.

Działania:

a.  Badanie rynku pracy, w szczególności potrzeb kompetencyjnych pracodawców

b. Upowszechnianie informacji o potrzebach kompetencyjnych pracodawców w formie publikacji,  konferencji szkoleń, prowadzenia portalu informacyjnego

c.  Upowszechnianie wiedzy o potrzebach kompetencyjnych pracodawców w formie  doradztwa popytowego skierowanego do młodzieży i dorosłych  niezależnie od ich statusu na rynku pracy (uczący się, pracujący, bezrobotni, nieaktywni z

2.Wsparcie instytucji systemu oświaty w zakresie dostosowania programów kształcenia do potrzeb kompetencyjnych pracodawców.

Działania:

a.  Przekazywanie wiedzy instytucjom systemu oświaty na temat aktualnych i przyszłych potrzeb kompetencyjnych pracodawców w formie doradztwa i szkoleń

b. Wsparcie zarządzania instytucjami systemu oświaty aby były w stanie samodzielnie lepiej dostosowywać się do potrzeb  kompetencyjnych pracodawców

c.  Wsparcie systemów zapewnienia jakości kształcenia w instytucji systemu oświaty

d.  Rozwój systemów potwierdzania/certyfikacji kompetencji 

3.Prowadzenie własnej działalności edukacyjnej w sytuacji występowania luk na  rynku usług oświatowych, w tym w szczególności praktycznych kompetencji menadżerskich.

Działania:

a. Wsparcie przedsiębiorstw w ramach Bazy Usług Rozwojowych zarówno na poziomie szkoleń kompetencyjnych jak też usług doradczych w zakresie RZL

b.   Kształcenia ustawiczne osób dorosłych podnoszących kwalifikacje z własnej inicjatywy, w tym pracowników przedsiębiorstw w ramach modelu popytowego, w szczególności poprzez bony szkoleniowe oraz KKZi KUZ Wsparcie systemów zapewnienia jakości kształcenia w instytucji systemu oświat

c.   Doradztwo kompetencji dla uczestników kształcenia ustawicznego w zakresie walidacji kompetencji formalnych i nieformalnych

Cele horyzontalne

Wspierają cele strategiczne

A. Rozwój kontaktów międzynarodowych i krajowych służący pozyskaniu najlepszych metod działania służących realizacji Celów strategicznych

B.  Rozwój kadry eksperckiej zdolnej do merytorycznej realizacji Celów strategicznych

C. Rozwój architektury (sieci współpracy) służącej realizacji celów strategicznych z samorządami terytorialnymi, instytucjami systemu oświaty (szkołami, placówkami kształcenia ustawicznego), uczelniami wyższymi, pracodawcami, instytucjami otoczenia biznesu, władzami oświatowymi.