fundacja BFKK

Spotkanie grupy roboczej ds., Kursów BOF odbyło się 29.03.2017 o godz. 8.00 i przebiegało zgodnie z załączonym programem spotkania.

Na wstępie spotkania zostały przedstawione i omówione główne założenia projektu oraz określona została rola/funkcja dodatkowych form kształcenia, przewidzianych do realizacji w ramach działania CK_3: Dodatkowe Formy Kształcenia.

Głównym celem działania grupy jest czynny udział w analizie wyników diagnozy luki kompetencyjnej na potrzeby opracowania katalogu kursów uzupełniających (szkolenia specjalistyczne, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe - KKZ, Kursy Umiejętności Zawodowych – KUZ) umożliwiających niwelowanie zdiagnozowanych luk. Aby móc lepiej przedstawić materiał badawczy w celu diagnozy luki kompetencyjnej zaprezentowane zostały narzędzia badawcze i przedstawiona została metodologia badań.

Następnie Uczestnikom grupy roboczej zostały przedstawione wstępne wyniki diagnozy luki kompetencyjne dot. kształcenia w obszarze mechanicznym  na przykładzie dostępnej na tym etapie próby badawczej. Uczestnicy, ustosunkowali się do przedstawionych danych i proponowanych tej branży kursom uzupełniającym w celu jak najtrafniejszego dostosowania Katalogu do potrzeb rynku pracy i specyficznych wymogów poszczególnych KKZ i KUZ, w tym w także do kursów w dot. kompetencji kluczowych. W trakcie wolnych wniosków zostały ustalone kolejne obszary kształcenia, które będą tematem kolejnego spotkania.