fundacja BFKK

Pierwsze spotkania Grup Branżowych odbyły się w dniach 27, 29 i 30 marca 2017 roku. Posiedzenie 27 marca dotyczyło 3 branż odpowiadających takim obszarom szkolnictwa zawodowego jak: administracyjno-usługowy, budowlany i turystyczno-gastronomiczny. Kolejne spotkanie odpowiadało branżom: mechanicznej i górniczo-hutniczej, rolnej i środowiska oraz elektryczno-elektromechanicznej. Ostatnie z kolei obejmowało zagadnienia związane z obszarem artystycznym, medyczno-społecznym i kompetencji kluczowych.

W posiedzeniach wzięli udział miedzy innymi przedstawiciele władz Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Podlaskiego Klastra Obróbki Metali, Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego,  Podlaskiego Stowarzyszenia HR, pracownicy naukowi Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, pracownicy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku i BFKK, w tym członkowie grupy badawczej oraz nauczyciele zawodów i egzaminatorzy z obszarów turystyczno-gastronomicznego, mechanicznego i medyczno-społecznego.

W trakcie spotkań omówiono cele projektu, zadania grup roboczych oraz metodologię badań tj. dobór grupy docelowej i narzędzia badawcze. Uczestnicy potwierdzili słuszność przyjętych założeń w okresie prowadzenia pilotażu i testowania narzędzi badawczych.