fundacja BFKK

Kolejne drugie spotkanie Grupy Roboczej ds. popytowego doradztwa kompetencji odbyło się w dniu 28.04.2017 w siedzibie Centrum Kształcenia Ustawicznego z udziałem Dyrekcji CKU, Koordynatora projektu, przedstawicieli CKU odpowiedzialnych za doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz programy rozwojowe dla szkół  zawodowych. Spotkanie realizowane było z udziałem ekspertów Krajowych w dziedzinie doradztwa kariery, tj. dr hab. Czesławem Noworolem – prof. nadzw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezesem Narodowego Forum Doradztwa Kariery; Włodzimierzem Trzeciakiem, wybitnym specjalistą ds. wdrażania metodologii indywidualnych planów działania w publicznych służbach zatrudnienia oraz dr hab. Antoni Wontorczykiem – prof. nadzw. Uniwersytetu Jagiellońskiego wybitnym psychologiem w dziedzinie psychologii dyspozycji i temperamentu w diagnozie predyspozycji do pracy. W składzie tym, o wysokich walorach naukowych i praktycznych Grupa przeprowadziła interesującą dyskusję nad metodologią poradnictwa popytowego i doradztwa kompetencji w odniesieniu do dotychczasowych praktyk doradczych w CKU, szkołach oraz publicznych służbach zatrudnienia. Grupa zidentyfikowała przewagi konkurencyjne nowej metodologii doradztwa zarówno w ujęciu odbiorców (uczniów, pracodawców, organów prowadzących) jak i użytkowników nowego rozwiązania (w kontekście ścieżek rozwoju zawodowego doradców zawodu na współczesnym rynku pracy). Omówiono zasady organizacji usługi w Laboratorium Kompetencji w odniesieniu do wyzwań Generacji Z (dyspozycji poznawczych, stylów zachowania i aktywności społecznej uczniów, szans i zagrożeń digitalizacji usługi) i wypracowano rekomendacje do dalszych prac na narzędziami doradczymi Centrum Kompetencji uzupełniającymi wypracowane do tej pory narzędzia diagnozujące lukę kompetencyjną w procesie doradztwa kompetencji. Ustalono dalszy plan prac merytorycznych z doradcami zawodowymi CKU w zakresie inwentaryzacji warsztatu doradczego CKU oraz programowania dalszych wdrożeniowych i digitalizacyjnych w tym zakresie.