fundacja BFKK

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr serdecznie zaprasza wszystkich chętnych uczniów szkół zawodowych:

1.       Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

2.       Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku

3.       Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku

4.       Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

5.       Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. św. Józefa w Białymstoku

6.       Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku

7.       Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z oddziałami integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku

8.       Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andresa w Białymstoku

9.       Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku

10.   Zespół Szkół Zawodowych nr 5 im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

11.   Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku

12.   Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach

13.   Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej

 

do udziału w projekcie

„Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”,

                              

W ramach projektu oferujemy kompleksowe wsparcie:

 

1.       Doradztwo kompetencji

3000 uczniów skorzysta z doradztwa edukacyjnego w zakresie rozwoju kompetencji do pracy w formie Indywidualnego Planu Działania na rzecz Kompetencji (IPDnrK) tj. opracowania indywidualnej diagnozy oraz wieloletniego planu uzupełniania kompetencji adekwatnie do określonego celu zawodowego i życiowego z uwzględnieniem wyników badania Luki Kompetencyjnej BOF oraz związanych z nimi dodatkowych form edukacyjnych przewidzianych w projekcie takich jak Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, Kursy Umiejętności Zawodowych, staże i praktyki zawodowe oraz kursy specjalistyczne i uprawnienia. W efekcie doradztwa kompetencji klient otrzymuje informacje na temat indywidualnej luki kompetencyjnej oraz propozycje szkoleń uzupełniających i staży przygotowujących do potwierdzenia kwalifikacji lub certyfikacji kompetencji w ramach Centrum Kompetencji BOF.

 

2.       Staże zawodowe w przedsiębiorstwach

Miesięczne (150h/4 tygodni) staże dla 600 uczniów w przedsiębiorstwach z terenu województwa podlaskiego i kraju. W ramach stażu uczestnikom zapewnione będą m.in. badania lekarskie, ubezpieczenie stażystów, szkolenie BHP, ubiór roboczy, stypendium dla stażysty i refundacja wynagrodzenia dla opiekuna stażu oraz zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania dla stażysty. Oferowane w projekcie staże będą umożliwiać uzupełnianie zidentyfikowanych luk kompetencyjnych.

 

3.       Kursy i szkolenia

Realizacja szkoleń specjalistycznych, kursów kwalifikacji zawodowych, kursy umiejętności zawodowych dla 1000 uczniów. Kursy specjalistyczne powinny dać możliwość zdobycia uczniom dodatkowych uprawnień, certyfikatów, które są wysoko cenione na rynku pracy.  Kursy umiejętności zawodowych i szkolenia specjalistyczne zostaną uzupełnione przez 12-godzinne z zakresu przedsiębiorczości.

 

4.       Walidacja i certyfikacja kompetencji

Potwierdzenie kompetencji zawodowych uzyska 600 uczniów, chcących potwierdzić cząstkowe umiejętności/zadania zawodowe, które zdobyli i w trakcie staży, dodatkowych kursów, aby zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy. Po zakończeniu udziału w stażach, kursie uczeń przystąpi do egzaminu potwierdzającego nabyte kompetencje odpowiadające zdiagnozowanym lukom.

 

5.       Zajęcia przygotowujące do podjęcia studiów

Zajęcia przygotowujące są formą kursów dokształcających prowadzonych w okresie poprzedzającymrekrutację na studia. Celem kursów będzie lepsze przygotowanie kandydatów do rozpoczęcia studiów, głównie technicznych, a przez to zwiększenie efektywności studiowania w czasie pierwszych lat nauki. Na zajęciach realizowany będzie rozszerzony program obowiązujący na państwowym egzaminie maturalnym z przedmiotów: Matematyka, Fizyka, Biologia lub Chemia.

 

6.       Zajęcia dydaktyczne na uczelniach

Zajęcia dydaktyczne w laboratoriach/pomieszczeniach uczelni wyższych. Uczniowie każdej ze szkół będą mieli do dyspozycji w każdym roku szkolnym (przez okres 3 lat) 10 godzin, które będą zrealizowane w laboratoriach jednej z uczelni np. Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu w Białymstoku lub Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

TELE-WYKŁADY prowadzone przez pracowników akademickich - będą miały charakter interaktywny, będą prowadzone on-line równolegle dla kilku klas zapisujących się na wykład, eksperyment, prezentację umożliwiającą bieżącą komunikację pomiędzy uczniami a prowadzącym.

Popularyzacja badań naukowych poprzez organizację seminariów skierowanych do uczniów. W trakcie seminariów organizowanych najczęściej na uczelniach wyższych młodzież zainteresowana określoną tematyką z różnych szkół zawodowych mogłaby się zetknąć z najnowszym stanem badań i technologii w określonym zakresie. Seminaria nie tylko zapoznawać będą z najnowszymi osiągnięciami w danej dziedzinie, ale i pobudzać aspiracje uczniów szkół zawodowych. Planowana jest organizacja 12 seminariów rocznie.

 

7.       Projekty badawczo- wdrożeniowe

Realizacja projektów badawczo - wdrożeniowych przez koła naukowe z udziałem młodzieży ze szkół zawodowych. I Etap realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych, wewnątrzszkolny, polega na przygotowaniu prezentacji dotyczącej pracy konkursowej, dokumentacji technicznej i modelu projektu lub innej formy. Spośród zaprezentowanych przez uczestników prac konkursowych w każdej szkole zostanie wybrany jeden, który otrzyma grant na realizację w wysokości 5000 zł. W II etapie realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych ze zwycięskich zespołów zostanie utworzonych 13 kół naukowych. Każde z kół przewidziane jest na śr. 5 osób. Ponadto każde z kół będzie dysponowało grantem na realizację projektu, z którego środki będą mogły być wykorzystane na m.in materiały, urządzenia, produkty potrzebne do realizacji projektu, specjalistyczne zajęcia wyjazdowe do nowocześnie wyposażonych placówek edukacyjno-naukowych.

 

Szczegółowe informacje i zapisy pod nr tel. 85 653 77 00 oraz mail: jzynel@bfkk.pllub osobiście w Biurze Fundacji BFKK przy ul. Spółdzielczej 8 w Białymstoku.

 

Dokumenty zgłoszeniowe:

Karta zgłoszeniowa:

Regulamin rekrutacji