fundacja BFKK

 

 

 

Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

 

- PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

 

- OŚ:III: KOMPETENCJE 1 KWALIFIKACJE

 

- DZIAŁANIE: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie: 3.3.2 Stworzenie Centrum Kompetencji BOF

 

- PARTNERZY:

Lider: Miasto Białystok

Partner: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Realizatorzy: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku i Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

 

- CEL GŁÓWNY: Celem projektu jest utworzenie „Centrum Kompetencji BOF”, które będzie działało na rzecz dostosowania kompetencji osób uczących się, podejmujących decyzje edukacyjno−zawodowe do potrzeb regionalnej gospodarki.

 

- PLANOWANE EFEKTY:

Celem projektu jest utworzenie „Centrum Kompetencji BOF", które będzie działało na rzecz dostosowania kompetencji osób uczących się, podejmujących decyzje edukacyjno-zawodowe do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel ten będzie realizowany poprzez 8 komplementarnych obszarów wsparcia:

1.       LUKI KOMPETENCYJNE - identyfikacja luk kompetencyjnych, będąca podstawą dostosowania oferty edukacyjnej oraz systemu kształcenia zawodowego BOF do potrzeb pracodawców, ale także potrzeb edukacyjnych i aspiracji mieszkańców BOF,

2.       PROGRAMY ROZWOJOWE - wsparcie szkół zawodowych w przygotowaniu programów rozwojowych oraz procesie opracowania nowych programów kształcenia,

3.       DODATKOWE FORMY KSZTAŁCENIA - wdrożenie w praktykę nowych rozwiązań w zakresie uzupełniania luki kompetencyjnej poprzez Katalog Kursów (szkolenia specjalistyczne, KKZ i KUZ),

4.       CERTYFIKACJA KOMPETENCJI - stworzenie systemu walidacji i certyfikacji umiejętności zaw. z uwzględnieniem udziału pracodawców,

5.       DORADZTWO KOMPETENCJI - przygotowanie systemu doradztwa popytowego zintegrowanego z procesem diagnozowania Luki Kompetencyjnej BOF,

6.       NOWOCZESNE PAKIETY EDUKACYJNE - programy i e-zasoby do nauki zawodu, KKZ i KUZ oraz szkoleń i staży dla uczniów,

7.       SYSTEM JAKOSCI - system weryfikacji i doskonalenia jakości kształcenia zawodowego praktycznego,

8.       WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI- kursy przygotowawcze, zajęciach prowadzonych w szkole wyższej.

 

- DO KOGO SKIEROWANY

Grupą docelową projektu jest:

-13 szkół prowadzących kształcenie zawodowe na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF), tj. na obszarze gmin Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków i Zabłudów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białystok lub Powiat Białostocki,

-  3000  uczniów i słuchaczy szkół zawodowych,

-130 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących zatrudnionych w ww. szkołach,

-    26 doradców zawodowych oraz nauczycieli wyznaczonych do realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego.

 

- OGÓLNA WARTOŚĆ PROJEKTU: 16 009 100,89

 

- DOFINANSOWANIE: 15 208 645,84

 

- OKRES REALIZACJI: 01.01.2017 – 31.12.2021