fundacja BFKK

 

 

 

 

 

Białystok, dnia 22 września 2017 r.

Znak postępowania: 3/CERT/CK/RPOWP/2017

Informacja

o unieważnieniu postępowania

            Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku – działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), dalej Pzp, informuje o unieważnieniu postępowania znak 3/CERT/CK/RPOWP/2017 którego przedmiotem jest: Usługa organizacji procesu walidacji i certyfikacji umiejętności zawodowych na poziomie zadań zawodowych dla uczniów w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”.Usługa realizowana jest w ramach projektu nr UDA-RPPD.03.03.02-20-0001/16-00 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Stworzenie Centrum Kompetencji BOF.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego znak postępowania: 3/CERT/CK/RPOWP/2017, którego przedmiotem jest usługa organizacji procesu walidacji i certyfikacji umiejętności zawodowych na poziomie zadań zawodowych dla uczniów w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”. W wymienionym postępowaniu w trakcie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty.

 

Uzasadnienie prawne:

Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, zgodnie z którą: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

 

 

 

 

 

 

Białystok, dn. 14.09.2017

 

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do składania ofert na realizację usług organizacji procesu walidacji i certyfikacji umiejętności zawodowych na poziomie zadań zawodowych dla uczniów w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowegona terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”

Usługa realizowana jest w ramach projektu nr UDA-RPPD.03.03.02-20-0001/16-00

współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje,

Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Stworzenie Centrum Kompetencji BOF

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu:  https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f21ab849-46a1-488f-9d79-a7087041ce6b

 

Załączniki do SIWZ w formacie PDF:

SIWZ 13.09.2017

Załacznik nr 1 do SIWZ 13.09.2017

Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy 13.09.2017

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w po...

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitało...

Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy 13.09

Załącznik nr 7 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego

 

Załączniki do SIWZ w formacie Word:

Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy 13.09.2017

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w po...

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitało...

Załącznik nr 7 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Białystok, dnia 14 lipiec 2017 r.

Znak postępowania: 2/INFO/POWER/RPOWP/2017

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

INFORMACAJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.)  Białostocka Fundacja Kształcenia Kadrzawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznycho udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:usługi informatyczne w zakresie opracowania internetowych narzędzi do realizacji zadań merytorycznych w projektach -             I część zamówienia: usługa opracowania narzędzi / programów komputerowych do zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach w oparciu o koncepcję merytoryczną przekazaną przez zamawiającego orazusługi informatyczne w zakresie opracowania internetowych narzędzi do realizacji zadań merytorycznych w projektach  - II część zamówienia: usługa zaprojektowania oraz przygotowania narzędzia umożliwiającego komunikację w formie elektronicznej oraz utworzenia i aktualizowania bazy szkół z możliwością obsługi modułu wyszukiwania poniżej podaje do wiadomości następujące informacje:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Białystok, dnia 27 czerwiec 2017 r.

Znak postępowania: 2/INFO/POWER/RPOWP/2017

 

INFORMACAJA

Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający mając na względzie treść art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dalej powoływanej jako Pzp, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi informatyczne w zakresie opracowania internetowych narzędzi do realizacji zadań merytorycznych w projektach „NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach” WND-POWR.04.03.00-00-W236/15 który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” RPPD.03.03.01-20-0078/16 który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

podaje do wiadomości następujące informacje:

1)   kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

a.    I CZEŚĆ ZAMÓWIENIA:  300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy zł),

b.   II CZEŚĆ ZAMÓWIENIA: 95 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy zł);

2) firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

a.      I CZEŚĆ ZAMÓWIENIA:  WHITE HILL Sp. z o.o.sp.k. ul. Żurawia 71/3.08 Białystok

·       Cena zmówienia: 293 000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące zł),

·       Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,

·       Okres gwarancji: 120 miesięcy liczonych od dnia odebrania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego,

·       Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

b.     II CZEŚĆ ZAMÓWIENIA: WHITE HILL Sp. z o.o.sp.k. ul. Żurawia 71/3.08 Białystok

·       Cena zmówienia: 92 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące zł),

·       Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,

·       Okres gwarancji: 120 miesięcy liczonych od dnia odebrania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego,

·       Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

 

 

 

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do składania ofert na realizację usług informatycznych w zakresie opracowania internetowych narzędzi do realizacji zadań merytorycznych w projektach „NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach” WND-POWR.04.03.00-00-W236/15 który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” RPPD.03.03.01-20-0078/16 który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/in/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8e86a2b0-f328-43f3-9627-09b4a95cf0c1

 

 

                    Załączniki do SIWZ w formacie Word

Załącznik nr 1.2 do SIWZ - formularz ofertowy

Załącznik nr 1.3 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Zalacznik nr 1.4 do SIWZ - oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 1.5 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitalowej

Załącznik nr 2.2 do SIWZ - formularz ofertowy

Załącznik nr 2.3 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Załącznik nr 2.4 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 2.5 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 

                     Załączniki do SIWZ w formacie PDF:         

SIWZ INFO

Załącznik nr 1.1 do SIWZ  - sopz

Załącznik nr 1.2 do SIWZ - formularz ofertowy

Załącznik nr 1.3 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 1.4 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 1.5 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 1.6 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 2.1 do SIWZ  - sopz

Załącznik nr 2.2 do SIWZ - formularz ofertowy

Załącznik nr 2.3 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 2.4 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 2.5 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 2.6 do SIWZ - wzór umowy

 

 

 

 

 

INFORMACAJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.)  Białostocka Fundacja Kształcenia Kadrzawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:Usługa organizacji staży i praktyk zawodowych dla 300 uczniów w przedsiębiorstwach z terenu województwa podlaskiego i kraju w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” podaje do wiadomości następujące informacje:

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Pogodna 63/1 15-365 Białystok

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

Białystok, dnia 29 maja 2017 r.

Znak postępowania: 1/STAŻ/CK/RPOWP/2017

 

INFORMACAJA

Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający mając na względzie treść art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dalej powoływanej jako Pzp, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:Usługa organizacji staży i praktyk zawodowych dla 300 uczniów w przedsiębiorstwach z terenu województwa podlaskiego i kraju w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” podaje do wiadomości następujące informacje:

1) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 660 000 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt zł);

2) firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

a. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Pogodna 63/1 15-365 Białystok – Cena oferty: 654 000,00 zł

 

 

 

 

                      

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do składania ofert na realizacjęusługi organizacji staży i praktyk zawodowych dla 300 uczniów w przedsiębiorstwach z terenu województwa podlaskiego i kraju w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”. UDA-RPPD.03.03.02-20-0001/16-00, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Stworzenie Centrum Kompetencji BOF.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=23173b92-1183-443c-92df-f934baed324f.

 

 Załączniki do SIWZ w formacie Word:

Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy - wersja word

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wersja word

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - wersja word

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o przynależnosci do grupy kapitałowej - wersja word

 

Załączniki do SIWZ w formacie PDF:

SIWZ - wersja PDF

SIWZ -wersja PDF - modyfikacja 22.05.2017

Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ - wersja PDF

Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy - wersja PDF

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wersja PDF

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - wersja PDF

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - wersja PDF

Załącznik nr 6 - wzór umowy - wersja PDF

Załącznik nr 6 - wzór umowy - wersaj PDF - modyfikacja 22.05.2017

 

 

 

 

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do składania ofert na wynajem sal z wyposażeniem w ramach projektu „NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr w Białymstoku przy ul. Spółdzielczej 8 lub przesłać na adres e-mail mkochanowska@bfkk.pl w terminie do dnia 05.04.2017 r. do godziny 15.00.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

 

 

 

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi cateringowej w ramach projektu „NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr w Białymstoku przy ul. Spółdzielczej 8 lub przesłać na adres e-mail mkochanowska@bfkk.pl w terminie do dnia 06.04.2017 r. do godziny 15.00.

Zapytanie ofertowe

 

 

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi kompleksowej organizacji zagranicznych wizyt studyjnych u partnerów ponadnarodowych w ramach projektu "NAWIGACJA 50 PLUS - interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr w Białymstoku przy ul. Spółdzielczej 8, w terminie do dnia 04.04.2017 r. do godziny 15.00.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

 

 

W związku z postępowaniem nr 01/KWP/RPOWP/2016 na wykonanie usługi organizacji staży zawodowych w przedsiębiorstwach spoza województwa podlaskiego dla 50 uczniów oraz 3 nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Wysokiem  Mazowieckiem w ramach projektu: „KROK W PRZYSZŁOŚĆ  - program podnoszenia kompetencji uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem poprzez realizację staży zawodowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, informujemy, iż najkorzystniejszą  ofertę złożyła firma ECDS Polska Sp. z o.o. Dziękujemy za przesłanie oferty.

 

 

                                                                                                                 Zapytanie ofertowe


Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr informuje, iż w ramach realizacji projektu „KROK W PRZYSZŁOŚĆ - program podnoszenia kompetencji uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem poprzez realizację staży zawodowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie usługi organizacji staży zawodowych w przedsiębiorstwach spoza województwa podlaskiego dla 50 uczniów oraz 3 nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem
Oferty z propozycją współpracy należy składać w formie pisemnej najpóźniej do dnia 29.12.2016r. do godz. 15.00 w sekretariacie Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok.


Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Zapytania ofertowego


Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 653 77 00

 

Zapytanie ofertowe na realizację usługi staży zawodowych

Załączniki

 

 

W związku z postępowaniem nr 1/BFKK/2016 na realizację usług księgowych informujemy, iż do siedziby Fundacji BFKK wpłynęła jedna oferta niepodlegająca wykluczeniu z firmy „Biuro Rachunkowe Wiktoria Białokozowicz”. W wyniku przeprowadzonej oceny oferta jest najkorzystniejsza. Dziękujemy za przesłanie oferty.

  

 

 

Zapytanie ofertowe

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr informuje, iż w ramach swojej działalności ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usług księgowych.

Oferty z propozycją współpracy należy składać w formie pisemnej najpóźniej do dnia 06.12.2016r. do godz. 8:30w sekretariacie Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr
ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok.

                                                

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Zapytania ofertowego

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.  85 653 77 00

 

Serdecznie zachęcamy do współpracy.

 

Zapytanie ofertowe na realizację usług księgowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

 

 

 

 

W związku z postępowaniem nr 01/ecoZAWÓD/ERASMUS+/2016 na realizację usługi opracowania i przygotowania platformy internetowej w ramach projektu „ecoZAWÓD - partnerstwo strategiczne na rzecz dostosowania systemów kształcenia zawodowego do wyzwań zielonej gospodarki”, realizowanego w ramach Programu Erasmus Plus finansowanego przez Unię Europejską informujemy, że do siedziby Fundacji wpłynęły trzy oferty niepodlegające wykluczeniu. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma White Hill Sp. z o.o. Sp. k. Dziękujemy za przesłane oferty.           

 

 

Powtórne otwarte ogłoszenie o naborze partnerów do projektu przygotowywanego w ramach konkursu finansowanego z EFS Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje
Działanie 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki
Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Więcej: http://www.bfkk.pl/bip2.html