fundacja BFKK

 

 

 

 

Nazwa Projektu - „NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach”

Program Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

-  IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie - 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Partnerzy - Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania; PIKA sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku; Företagarna - The Swedish Federation of Business Owners – Szwecja; Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH  - Niemcy

Cel główny - Celem głównym niniejszego projektu jest wypracowanie i wdrożenie nowego interdyscyplinarnego modelu NAWIGACJA 50+ wspierającego utrzymanie aktywności zawodowej osób po 50 roku życia w sektorze MMSP, MMSP i instytucje otoczenia biznesu we wdrażaniu zarządzania wiekiem.

Do kogo skierowany - pracowników 50+ - osób pracujących, w grupie wiekowej 50+,  zainteresowanych utrzymaniem zatrudnienia oraz kontynuacją rozwoju zawodowego, w tym osób świadczeniem usług planowania i zarządzania karierą zawodową na rzecz pracowników niepełnosprawnych; firm z sektora MMSP - kadra zarządzająca, specjaliści Human Resources, pracownicy działów kadr zajmujący się zarządzaniem zasobami ludzkimi, w tym zarządzaniem wiekiem personelu w firmach; instytucji szkoleniowych, instytucji otoczenia biznesu realizujących politykę promocji zatrudnienia, posiadających instrumenty wdrażania systemowych rozwiązań dotyczących aktywności zawodowej. W grupie tej znajdują się także doradcy zawodowi publicznych (urzędy pracy) oraz niepublicznych instytucji rynku pracy (agencje poradnictwa zawodowego) zajmujący się.

Planowane efekty - Efektem realizacji projektu będzie wypracowanie i wdrożenie do praktyki nowego modelu NAWIGACJA 50+, czego bezpośrednim skutkiem będzie wzrost aktywności pracowników 50+ w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach a także wzrost świadomości instytucji biorących udział w projekcie w zakresie właściwego ZZL, w tym zarządzania wiekiem.

Wartość projektu: - 1 580 300,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: – 1.300.755,00 zł

Okres realizacji: 2017-01-01 do: 2019-06-30