fundacja BFKK

O nas

Domeną BFKK jest dostarczanie do klientów z sektora publicznego (instytucji państwowych i samorządowych) usług wiedzy w formie szkoleń, badań, analiz, konferencji, seminariów, warsztatów, ewaluacji nakierowanych na rozwiązywanie problemów rozwoju społecznego, jak np. bezrobocie, wykluczenie społeczne, bariery rozwoju młodzieży i gospodarczego ( np. niska konkurencyjność, niska innowacyjność przedsiębiorstw, niedostatek powiązań sieciowych, brak właściwych strategii rozwoju) w województwie podlaskim i całej Polsce Wschodniej w formie opracowywania i wdrażania projektów szkoleniowych, badawczych i doradczych.

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr powstała ponad 20 lat temu jako element tworzenia instytucji gospodarki rynkowej w Polsce. Działalność Fundacji koncentrowała się głównie na wspieraniu rodzącej się przedsiębiorczości poprzez upowszechnianie nowoczesnych form zarządzania, nawiązywanie kontaktów zagranicznych czy rozwój doradztwa. Obecnie wraz z umocnieniem się sektora prywatnego, włączeniem do struktur europejskich okres transformacji w sferze gospodarczej należy uznać za zamknięty. Jednocześnie przed Polską i regionem podlaskim stają nowe wyzwania związane z podnoszeniem konkurencyjności gospodarki, zwiększaniem efektywności administracji publicznej, dążeniem do rozwoju obszarów tracących dystans do biegunów wzrostu. Sprostanie im jest możliwe jedynie w oparciu o najnowocześniejszy czynnik rozwoju za jaki obecnie uznaje się wiedzę. Już dziś najwyżej rozwinięte systemy społeczno-gospodarcze określa się jako: "oparte na wiedzy". Niewątpliwie więc koniecznością a zarazem najważniejszą szansą Podlasia jest opieranie rozwoju na fundamencie wiedzy. Istnieje zatem potrzeba tworzenia w regionie swoistej sieci generującej nową wiedzę i wdrażającej ją w praktykę społeczno-gospodarczą. Jej elementami muszą stać się przede wszystkim uczelnie wyższe, ośrodki naukowo-badawcze, przedsiębiorstwa, samorządy, instytucje otoczenia. Wiedza musi być generowana w formie interdyscyplinarnych badań, analiz i ekspertyz w ramach współpracy różnych instytucji. Transfer jej zaś powinien być kierowany głównie do przedsiębiorstw i samorządów jako podmiotów rozwoju. Do inicjowania i współuczestnictwa w tych procesach na Podlasiu Białostocką Fundacje Kształcenia Kadr upoważnia 15 letnia tradycja i związane z nią doświadczenia, zdolność do kształtowania partnerstw oraz profesjonalizm działań wykazany przy zarządzaniu wieloma największymi w regionie projektami unijnymi związanymi z rozwojem kapitału ludzkiego. Zatem cel ustanowienia Fundacji sformułowany w 1991 roku jako "przygotowanie kadr dla potrzeb nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi" (§6 pkt. 1 Statutu) nie tylko pozostaje nadal aktualny, ale nabiera nowego wymiaru w warunkach rozwoju opartego na wiedzy, który jest charakterystyczny dla początków XXI wieku. Ten nowy wymiar naszych zadań znajduje odzwierciedlenie w przewodnim haśle Fundacji: "wiedza dla rozwoju".